یک آزمون متفاوت برای دانشجویان کارشناسی ارشد واقعیت مجازی در درس مباحث ویژه

( *امتحان به صورت Open book & open web  می باشد. من پاسخ های شما را به هرشیوه ای -غیرچاپی- فقط تا ساعت 11:47 در ایمیل آکادمیک خود دریافت خواهم کرد و به پاسخ های ارسالی پس از موعد نمره ای تعلق نخواهد یافت.)

فایل زیر را دانلود کنید

lexinnova_plr_virtual_reality

سوال 1- بر اساس appendix  این فایل (صفحات 14 تا 16) که گزارش سازمان جهانی ثبت اختراع از واقعیت مجازی می باشد- یک مورد را انتخاب کنید  و آن را ذکر کنید و توجه داشته باشید انتخاب هایتان متفاوت از سایرین باشد

سوال 2- برای موردی که انتخاب کرده اید یک کاربرد پزشکی فرضیه پردازی نموده و آن را به صورت «عنوان اختراع» خود در پاسخ سوال ۲ ذکر کنید

سوال 3-   در ده سطر با جملات وابسته و پیوسته ده ادعا برای آن ذکر نمایید

سوال 4-  طبقه بندی بین المللی اختراع خود را به عنوان پاسخ سوال چهار ذکر کنید

سوال 5-  در صورتی که بخواهید محصول مورد نظر را تولید کنید یک نام قابلیت برند شدن برای آن ذکر نمایید

سوال 6-  برای محصولتان لوگویی طراحی نموده و رسم کنید

سوال 7- در صورت رسم بوم مدل کسب و کار ارزش پیشنهادی محصول خود را ذکر نمایید

سوال 8- مشتریان شما شامل چه کسانی هستند؟

سوال 9-  کانال های ارتباطی شما شامل چه مواردی هستند

سوال 10-  شما چه روش بازاریابی را برای توسعه افزایش میزان فروش محصولات خود پیشنهاد می دهید

با سپاس از همه همکاران و کادر دانشگاه هنر به ویژه دکتر سخاوت عزیز که برای سومین سال متوالی این فرصت را به بنده دادند