یک آزمون متفاوت برای دانشجویان PhD مهندسی بافت

( *امتحان به صورت Open book & open web  می باشد. من پاسخ های شما را به هرشیوه ای -غیرچاپی- فقط تا ساعت 11:47 در ایمیل آکادمیک خود دریافت خواهم کرد و به پاسخ های ارسالی پس از موعد نمره ای تعلق نخواهد یافت.)

سوال 1-  از بین بیماریهای کنژتکتیویت ناشی از اسید، VSD مادرزادی قلبی، Tympanic membrane rupture  و  هر کدام یک مورد را انتخاب  و آن را ذکر کنید و توجه داشته باشید انتخاب هایتان متفاوت از سایرین باشد

سوال 2- برای موردی که انتخاب کرده اید یک محصول مهندسی بافت فرضیه پردازی نموده و آن را به صورت «عنوان اختراع» خود در پاسخ سوال ۲ ذکر کنید

سوال 3-   در ده سطر با جملات وابسته و پیوسته ده ادعا برای آن ذکر نمایید

سوال 4-  طبقه بندی بین المللی اختراع خود را به عنوان پاسخ سوال چهار ذکر کنید

سوال 5- شرکتی مسؤولیت محدود با نامی با قابلیت برند شدن برای محصول خود انتخاب کنید و مطمئن شوید نام آن در اداره ثبت شرکت ها قابل انتخاب باشد.

سوال 6-  در صورتی که بخواهید محصول مورد نظر را تولید کنید یک نام قابلیت برند شدن برای آن ذکر نمایید

سوال 7-  برای محصولتان لوگویی طراحی نموده و رسم کنید

سوال 8- در صورت رسم بوم مدل کسب و کار ارزش پیشنهادی محصول خود را ذکر نمایید

با سپاس از همه همکاران در گروه مهندسی بافت که برای سومین  این فرصت را به بنده دادند، امیدوارم از این آزمون متفاوت لذت ببرید