کارگاه آشنایی با کارآفرینی (ویژه دانش آموزان)

کارآفرینی به فرایند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک های ناشی از آن اطلاق می‌شود.
ژورف شومپیتر که از او به عنوان پدر کارآفرینی یاد می‌کنند، واژه نوآوری را به کارآفرینی پیوند می‌دهد. به عبارت دیگر ویژگی تعیین‌کننده یک کارآفرین انجام کارهای جدید یا ابداع روش‌های نوین در امور جاری دانسته می شود.
یک کارآفرین علاوه بر اینکه صاحب مهارت های سخت است، مهارت های نرم قدرتمندی هم دارد. از جمله مدیریت، خلاقیت، برقراری ارتباط، قدرت حل مسئله و …

در این رویداد به بررسی ویژگی های برجسته یک کارآفرین، نحوه بهبود آن و به طور کلی نحوه شروع و ادامه راه کارآفرینی خود را مورد بررسی قرار می دهیم.

دوشنبه 2 آبان ماه از ساعت 15 الی 16 در استیج رینوتکس

لینک ثبت نام : https://evnd.co/zRxkU

پنجشنبه 5 آبان ماه از ساعت 15 الی 17 در سالن ارس رینوتکس

لینک ثبت نام : https://evnd.co/IofGG