همخوانی 6 – جوجه اردک زشت درون

📚 همخوانی 6:«جوجه اردک زشت درون»

📚 سه شنبه 17 دیماه 1398 رأس ساعت 18:18الی 20:20 در محل «ارزشگاه» آرتان

📚«هم خوانی» عنوان سلسله جلساتی است که به صورت هر دو هفته یکبار با هدف خوانش، مطالعه و نقد و بررسی گروهی کتاب های حوزه ارزش آفرینی و توسعه فردی با همراهی یک یا تعدادی تسهیلگر برگزار میگردد.

📝 ثبت نام: