همخوانی 7 – بخش دوم کتاب «جوجه اردک زشت درون»

📚 همخوانی 7:«جوجه اردک زشت درون»

📚 سه شنبه 1 بهمن ماه 1398 رأس ساعت 18:18الی 20:20 در محل «ارزشگاه» آرتان

📚«هم خوانی» عنوان سلسله جلساتی است که به صورت هر دو هفته یکبار با هدف خوانش، مطالعه و نقد و بررسی گروهی کتاب های حوزه ارزش آفرینی و توسعه فردی با تسهیلگری خانم دکتر مسعودی برگزار میگردد.

ثبت نام :