درباره ما

غنای پدیدار این خاک

و تمنای تعالی جوانه ها تا برومندی پایدار،

باور شکل گیری مجتمع استارتاپی « آرتان ۱۱۰۰ » است.
آرتان ١١٠٠ به عنوان نخستین مجتمع استارتاپی استان آذربایجان شرقی با رویکرد نوآوری باز و در سه بخش اصلی شتاب دهنده، فضای کار اشتراکی و کافه کارآفرینی محلی برای تبادل اندیشه ها، به اشتراک گذاری تجربه‌ها، توسعه دانشوری و مهارت آموزی توسط رویدادهای هدفمند و سرمایه‌گذاری روی استارت آپ هاست.
از آنجا که همکاری خردمندانه و نقش آفرینی تک تک اجزای اکوسیستم استارتاپی در حاصل بخشی آن اکسیر بی بدیل موفقیت است، چنین آغاز کرده ایم:
« بیرلیکده آرتاق »
١١٠٠ اشاره دارد به یکی از بزرگترین زلزله های شهر تبریز و ایمان به توانمندی معماران اندیشه های توسعه کسب و کار