همخوانی 8 : «خودباوری در خلاقیت»

📚 همخوانی 8:«خودباوری در خلاقیت»
📚 سه شنبه 15 بهمن ماه 1398 رأس ساعت 17 الی 19 در محل «ارزشگاه» آرتان

📚«هم خوانی» عنوان سلسله جلساتی است که به صورت هر دو هفته یکبار با هدف خوانش، مطالعه و نقد و بررسی گروهی کتاب های حوزه ارزش آفرینی و توسعه فردی با همراهی یک یا تعدادی تسهیلگر برگزار می گردد.

این رویداد توسط  مهندس سولماز حضرتقلی زاد ،مدیر عامل شتابدهنده آرتان 1100» تسهیلگری می گردد.