Uptalk 5

🔰 دوشنبه 4 آذرماه 1398 رأس ساعت 17:00الی 19:00 در محل «ارزشگاه» 

🔰 موضوع UpTalk5 شامل  Startup Echosystem  خواهد بود. 

🔰 برای رزرو منوی استارتاپ هربی می توانید با شماره 33363160 تماس بگیرید

🔰 پنجمین جلسه از مجموعه جلسات تقويت شنيدار و مکالمه به زبان انگليسي در حيطه کسب و کار و استارتاپ ها می باشد که پس از نیازسنجی، توسط دپارتمان نوآوری و تعالی سازمانی مجموعه استارتاپی آرتان طراحی گشته است تا به تقویت فرایند بین المللی شدن استارتاپ ها و فعالین کارآفرینی در اکویستم بپردازد.
🔵ثبت نام:    evand.com/events/uptalk5

«آرتان» را به دوستدارانتان هدیه دهید.

#بیرلیکده_آرتاق