UPTALK I

 

🔰 دوشنبه 29 مهرماه 1398 رأس ساعت 17:00الی 19:00 در محل «ارزشگاه » 

🔵ثبت نام:    evand.com/events/uptalk1

مجموعه جلسات تقويت شنيدار و مکالمه به زبان انگليسي در حيطه کسب و کار و استارتاپ ها می باشد که پس از نیازسنجی، توسط دپارتمان نوآوری و تعالی سازمانی مجموعه استارتاپی آرتان طراحی گشته است تا به تقویت فرایند بین المللی شدن استارتاپ ها و فعالین کارآفرینی در اکویستم بپردازد.

 

«آرتان» را به دوستدارانتان هدیه دهید.

#بیرلیکده_آرتاق