UpTalk12

🔵 دوازدهمین جلسه از مجموعه جلسات تقويت شنيدار و مکالمه به زبان انگليسي در حيطه کسب و کار و استارتاپ ها می باشد که پس از نیازسنجی، توسط دپارتمان نوآوری و تعالی سازمانی مجموعه استارتاپی آرتان و آکادمی آرتان 1100 طراحی گشته است تا به تقویت فرایند بین المللی شدن استارتاپ ها و فعالین کارآفرینی در اکوسیستم بپردازد.

🔵 موضوع جلسه:Human Resources Management

🔵 ثبت نام از این طریق و همچنین به صورت حضوری در محل کافه کارآفرینی آرتان ( ارزشگاه) انجام می پذیرد. (آدرس دقیق در منوی «همراهی با ما»)

ثبت نام: