همخوانی 5: اثر مرکب «بخش دوم»

🔰🔰همخوانی 5: اثر مرکب «دارن هاردی»

🔰🔰 سه شنبه 3 دیماه 1398 رأس ساعت 18:18الی 20:20 در محل «ارزشگاه» آرتان

🔰🔰«هم خوانی» عنوان سلسله جلساتی است که به صورت هر دو هفته یکبار با هدف خوانش، مطالعه و نقد و بررسی گروهی کتاب های حوزه ارزش آفرینی و توسعه فردی با همراهی یک یا تعدادی تسهیلگر برگزار میگردد.

 

🔵 ثبت نام:
https://evand.com/events/hamkhani5