کارگاه هوش هیجانی

📚 دانيل گلمن ، در كتاب هوش هيجاني خود، EQ يا هوش هيجاني را شامل شناخت و کنترل هيجانهاي خود، همدلي کردن با ديگران و حفظ روابط رضايت بخش مطرح مي كند .

✔ پژوهش ها نشان داده است كه بيش از ٨٥ درصد موفقيت هاي ما مربوط به هوش هيجاني است. به طوري كه هم اكنون در بسياري از كشورهاي توسعه يافته افراد با هوش هيجاني بالا را جهت مشاغل مديريتي برمي گزينند.

🔺 در کارگاه هوش هيجاني، مفاهيم مربوط به هوش و هوش هيجاني ارائه شده و راهكارهاي درك هيجان ها و كنترل و مديريت عواطف و احساسات به منظور تصميم گيري منطقي تر ارائه مي گردد.