گپ تخصصی شماره 1 ارزشگاه ، کافه کارآفرینی آرتان1100

گپ تخصصی

🔰یکشنبه 21 مهرماه 1398 رأس ساعت 18:04 الی 19:38

🛑«ارزشگاه 1 » Game digital Marketing

🔵با تسهیلگری سینا حسینی

🔵ثبت نام:      evand.com/events/arzeshgah1